Klachtenregeling

Klachten en geschillen (zie ook Algemene Voorwaarden)

  1. Mocht opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan zullen zij binnen 2 weken een reactie ontvangen van Kuiper&deGoede. Binnen ten minste vier weken wordt de klacht behandeld. Mocht de klacht niet binnen deze termijn afgehandeld kunnen worden, dan zal opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Dan zal ook een indicatie gegeven worden wanneer er wel uitsluitsel gegeven kan worden. Kuiper&deGoede zal hierin de vertrouwelijkheid in acht nemen.
  1. Allereerst zal alle moeite worden gedaan om samen met opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde, de voorzitter van de geschillencommissie van het NTINLP Gilde Community, ingeschakeld. De uitspraak van deze derde is dan bindend voor Kuiper&deGoede. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
  1. Klachten zullen gedurende 3 jaar worden gearchiveerd en daarna worden vernietigd. Kuiper&deGoede is lid van het NTINLP Gilde Community. Voor klachten en geschillen zullen wij de procedure van het NTINLP Gilde Community aanhouden.
  1. Op de overeenkomsten en de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.